Kontaktinfo: susanne@abctruckkompetens.se  Tel: 0706-162980     copyright © abctruckkompetens
ABC Truckkompetens
START TRUCK REPETITION UTFÄRDARE HLR    
Truckförarutbildning TLP10, Arbetsmiljöverket AFS

Certifiering enligt TYA, Transportfacket Yrkes och Arbetsmiljönämd.
Utbildningen ger behörighet i trucktyperna A, B.

Utbildningen är företagsanpassad och sker ute hos kund.
Tidsåtgången varierar mellan 1-5 arbetsdagar beroende på förkunskaper.
Utbildningen omfattat både teori och praktik enligt TLP10, Truckläroplanen.
Kursen avslutas med ett skriftligt slutprov.

Utbildningen ger truckföraren kunskap i att arbeta med en hög säkerhetsnivå.
Som skyddar personal och allmänheten mot olyckor.

Minimiålder är 18 år.
Skyddskor är ett krav.

Utbildningens syfte:

    -Höja kompetensen
    -Öka säkerheten
    -Effektivisera verksamheten
    -Sänka kostnaderna
    -Minimera produktionstopp

TLP10 truckförarutbildning ger truckföraren kunskaper och färdigheter inom följande:

    -Risker och säkerhetsbestämmelser
    -Trafikbestämmelser
    -Truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
    -Truckens arbetsätt, belastning och stabilitet
    -Material och godshantering
    -Ett ergonomiskt arbetsätt
    -Daglig tillsyn
    -Hantering av farligt gods
    -Praktiska övningar

Vad säger lagen?

Arbetsmiljölagen 3 kap. 3§ och AFS 2006:5 18§; Användning utav truckar:
”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet”

”En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använde den säkert”

Kontakta: Susanne Altsund för mer information.